ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DIỄN GIẢ

1

   Diễn Giả: Phạm Mạnh Hùng

Tổng Giám Đốc HTC Global

2

   Diễn Giả: Trần Nhật Minh

Giám đốc kinh doanh sản phẩm bảo mật Cisco

4

   Diễn Giả: Nguyễn Tiến Phong

   Giám đốc Sản phẩm Veka.AI – VNG Cloud

3

   Diễn Giả: Hồ Trung Kiên

Giám đốc khối lĩnh vực chuyển đổi số

Ricoh Việt Nam

Liên hệ Ban Tổ chức:

Mr: Harry – Ban tổ chức.

Địa chỉ:

Văn phòng HTC Global chi nhánh Hồ Bá Kiện: Tầng 4, 17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0896 471 696

Email: harry.trinh@htcglobal.com.vn