ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Ảnh hội thảo

Liên hệ Ban Tổ chức:

Mr: Harry – Ban tổ chức.

Địa chỉ:

Văn phòng HTC Global chi nhánh Hồ Bá Kiện: Tầng 4, 17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0896 471 696

Email: harry.trinh@htcglobal.com.vn