ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch Vụ HTC Global

Công ty cổ phần an ninh không gian mạng THD

Tập đoàn Hệ thống Cisco

Công ty Cổ phần Dịch vụ – Dữ liệu CNTT Vi Na

Công ty THC Tech

Công ty Ricoh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh

Liên hệ Ban Tổ chức:

Mr: Harry – Ban tổ chức.

Địa chỉ:

Văn phòng HTC Global chi nhánh Hồ Bá Kiện: Tầng 4, 17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0896 471 696

Email: harry.trinh@htcglobal.com.vn