ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

harry.trinh@htcglobal.com.vn

0896 471 696

Văn phòng HTC Global, chi nhánh Hồ Bá Kiện, tầng 4, 17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Liên hệ Ban Tổ chức:

Mr: Harry – Ban tổ chức.

Địa chỉ:

Văn phòng HTC Global chi nhánh Hồ Bá Kiện: Tầng 4, 17 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0896 471 696

Email: harry.trinh@htcglobal.com.vn